Naturfredningsforening starter fredningssag uden kommunen

Fra en hedeplejedag i 2017. Foto: Kurt Henriksen

Danmarks Naturfredningsforening ville ikke vente på “langsom” kommune og har startet en fredningssag vedrørende Marbæk Plantage. Byrådsmedlem Michael Harbøll kalder det revolerpolitik

FREDNING – I oktober kom Esbjerg Byråd ikke som planlagt til at diskutere fredningssagen fra Marbæk. Der kom en indsigelse fra Forsvaret, der ikke var blevet hørt. Hjerting Posten har set notatet om dette, men ser ingen grund til at offentliggøre det. Men nu skal sagen op i byrådet igen i morgen den 5. december. Det skyldes at byrådet skal afgive et høringssvar om økonomien i Fredningssagen. Danmarks Naturfredningsforening ønsker nemlig fredningssagen rejst, selv om byrådet endnu ikke har taget stilling til, om den vil være med til at rejse den. Og derfor skal der laves en høring om økonomien.
Knud Erik Vinding, formand for DN Esbjerg, fortæller:
“Det er er en almindelig procedure, som er afstemt med kommunen i forvejen. Der skal betales erstatning til de arealer, der ikke er ejet af kommunen, hvis fredningen gennemføres.
I forhold til mange andre fredninger er det en ‘billig’ fredning for kommunen.”
“Kommunens høringssvar har ikke noget at gøre med, om kommunen nu vil være medrejser af fredningssagen eller ej. DN vil gerne have kommunen med som medrejser af fredningssagen, men der har været en meget langsommelig sagsbehandling i kommunen. Esbjerg kommune kan stadig nå at gå med, hvis byrådet senere beslutter dette. Fredningsforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med embedsmændene i kommunen,” tilføjer han.
“Dette fremgår også af forslaget til fredningsbestemmelserne: Marbæk-området, nordvest for Esbjerg, har med sin beliggenhed ved udmundingen af Varde Ådal, ved Vadehavet og tæt på Esbjerg, både stor naturmæssig og rekreativ betydning. Fredningsforslaget skal sikre en fortsat hensigtsmæssig forvaltning og udvikling af områdets natur-, rekreative, kulturhistoriske og landskabelige værdier med særligt fokus på naturen og de rekreative muligheder. Fredningsforslaget er i høj grad baseret på Marbæk-planen fra 2017, hvis formål netop var at sikre Marbæk-områdets skov- og naturområder samt muligheder for friluftsoplevelser. Fredningsbestemmelserne er udarbejdet i samarbejde med Esbjerg Kommunes administration. Den politiske behandling af sagen i kommunen har trukket ud, og er i skrivende stund endnu ikke afsluttet. Derfor har DN besluttet at rejse sagen uden Esbjerg Kommune som medrejser. DN har valgt at fastholde fredningsbestemmelserne som aftalt med kommunens administration, med undtagelse af et tilføjet forbud mod plantning af energipil, juletræer og ikke-hjemmehørende træarter på cirka 37 hektar landbrugsjord,” slutter han.
Vi har spurgt et par lokale byrådsmedlemmer fra hver sin side af byrådssalen om deres holdning. Tommy Noer (V), Sønderris), siger:
“Det er en ret kompleks sag. Esbjerg Kommune skal forholde sig til om der er et realistisk samspil mellem fredningen og de omkostninger, fredningen medfører. Det har jeg svært ved at gennemskue 100 procent på nuværende grundlag, jeg lytter og har stor tiltro til mine byrådskolleger, der sidder i Klima & Miljøudvalget og arbejder konkret med sagen. Jeg bakker derfor op om indstillingen.”
Byrådsmedlem Michael Harbøll fra Hjerting (S) er enig:
“Jeg har som udgangspunkt stor respekt for det store og vigtige arbejde som Danmarks Naturfredningsforening gør for naturen i Danmark. I Danmark er alt for lidt natur beskyttet med kun omkring to procent , mod EU’s målsætning på 30 procent beskyttet natur.”
“Beplantningen af heden i Marbæk startede for over hundrede år siden, og Esbjerg kommune har gennem mange år opkøbt arealer og beplantet dem, samt udgravet de store søer, så området blandt andet kan bruges rekreativt af kommunens borgere. Den indsats kan vi i kommunen godt være stolt af. Jeg bruger selv Marbæk Plantage ofte med min familie, både til løbeture flere gang om ugen, men også til bl.a. svampeture og overnatning i shelter.”
“Esbjerg Kommune samt Klima og Miljøudvalget har gennem lang tid samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening omkring deres ønske om at starte en fredningssag i Marbæk. Det er min opfattelse, at kommunen kun har været forstående og samarbejdsvilling. Derfor synes jeg også, at det er ærgerligt, at Danmarks Naturfredningforening ikke har valgt at afvente svar fra Esbjerg Kommune om hvorvidt kommunen ønsker at være medstiller, men har valgt at går enegang og fremsende fredningsforslaget selv. Det er en mærkelig form for revolverpolitik, som jeg ikke synes klæder Danmarks Naturfredningsforening.”
“Med en eventuel fredning af Marbæk Plantage er det vigtigt, at der stadig er gode muligheder for rekreative naturoplevelser for kommunens borgere. Der ud over støtter jeg op om beslutningen truffet i Klima og Miljøudvalget den 25. november 2022.”
Indstillingen er, kan vi fortælle, at byrådet vil sende et høringssvar om, hvad det vil koste kommunen i etablering af plejeplan (400.000 kroner), mistet indtægt på pyntegrøntproduktion (0,5 millioner kroner årligt) og årlige omkostninger efter 20-30 år på 100.000 til 200.000 kroner.
Klima & Miljøudvalget ønskede dog på byrådsmødet at få tilføjet nogle ekstra, kritiske punkter:
* potentielt mistet EU-støtte for kommunale og private arealer
* potentielt negativ indvirkning på CO2-regnskabet og potentielt indvirkning på Esbjerg Kommunes 2030-mål om CO2-neutralitet
* potentielt øgede omkostninger til drift iht. kommende plejeplan for de fredede områder
* der kan ikke tages stilling til, hvorvidt de potentielle samlede omkostninger for Esbjerg Kommune, står mål med værdien af fredningen
Anders Rohr Jørgensen var ikke til stede under behandling af punktet.
På byrådsmødet 5. december tog kun Jørgen Ahlquist (S), formand for Klima & Miljøudvalget, ordet. Han sagde, at Fredningsnævnet bør tage de fire forbehold med i sin vurdering, når spørgsmålet om en fredning skal besluttes med et ja eller et nej. Dette vedtog et enigt byråd herefter.

Tekst: Finn Arne Hansen

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top