Vindmøller i boligområde

Sædding Fovrfeld Lokalråd har mistet tilliden til Esbjerg Kommunes Plan- & Miljøudvalgs fagforvaltning i posthussagen. For meget er ikke korrekt

Hent hele artiklen som PDF her

BYPLANLÆGNING – Tilladelse til små vindmøller i et beboelseskvarter og en pludseligt opstået mulighed for en butik i det gamle posthus ved Ådalen har sneget sig ind i en kommuneplanændring, mener Sædding Fovrfeld Lokalråd, der med formand Lise Retbøll i spidsen i en indsigelse skriver, at det nu har mistet tilliden til fagforvaltningen.
”Årsagen til, at lokalrådet mister tillid, skal findes i den gennemførte høringsfase og den afsluttende indstilling fra fagforvaltningen vedrørende projektet på Ådalsparken 45 (Posthusgrunden). Vores manglende tillid skyldes ikke på nogen måde den politiske beslutning,” lyder det i indsigelsen.

Sagen i korte træk
Plan- & Miljøudvalget beslutter den 18. februar 2020, at der skal udarbejdes et lokalplansforslag og kommuneplanændring vedrørende Ådalsparken 45.I sagsfremstillingen er der anført en fremtidig bebyggelsesprocent på både 70 og 75 procent mod tidligere både 40 og 50. Det er problematisk, når tallenes ændrer sig i processen, mener rådet, der affejer forvaltningens forklaring om ofte forekommende ’kosmetiske ændringer’.
I både høringsmaterialet og det endelige materiale er der medtaget en mulighed for at opsætte mini- og mikromøller, selv om den gældende kommuneplan ikke tillader at opsætte sådanne møller i boligområder, anfører lokalrådet.
Endelig er der i kommuneplansændringen indarbejdet mulighed for at etablere dagligvarebutikker, da det nu bliver gjort muligt at etablere lokalcenter.

Intet bydelscenter
I kommuneplanen 2014 – 2026 er der ikke oplyst noget behov for hverken bydelscenter eller lokalcenter i Sædding.
”Det, der giver størst grundlag for undren, er, at der i kommuneplan 2018-2030, vedtaget i december 2017, er indarbejdet et lokalcenter på Ådalsparken 43 og 45, og dette uden at ejerne af de to matrikler er blevet forelagt denne ændring.”
”Et andet punkt er at en høringsberettiget i forbindelse med miljøbehandlingen ikke bliver hørt, og det selv om fagforvaltningen efter høringsrunden erkender, at dette burde være sket.”
”Et tredje punkt er, at der i lokalplansforslaget i forbindelse med fastsættelse af bebyggelsesprocenten henvises til, at den er i overensstemmelse med den i kommuneplanen anførte.”
”Dette er ikke korrekt, for i den gældende kommuneplan 2018-2030 er der for området en bebyggelsesprocent på 50 og ikke som anført en bebyggelsesprocent på 75 procent. Dette kan ikke retfærdiggøres ved at fagforvaltningen efterfølgende oplyser, at man sideløbende med lokalplanen udarbejder et forslag til kommuneplansændring, specielt ikke, når der i dette forslag er oplyst en ikrafttrædelsesdato, der ligger efter godkendelsen af lokalplansforslaget!”
Lokalrådet mener at forvaltningen burde have klart beskrevet, hvorledes man kommer fra 50 til de nu anførte 75 procent.

Fusk med fotos
Lokalplansforslaget indeholder fotos (før og efter) en eventuel ny bebyggelse og dennes indvirkning på kyststrækningen. Fagforvaltningen oplyser efterfølgende at der ikke er tale om billeder før og efter, men fotos af forskellige dele af kyststrækningen.
”Fotos der skal vise en effekt af en påtænkt handling må nødvendigvis tages fra samme udgangspunkt, ellers har betragteren ikke et klart grundlag at foretage sin vurdering ud fra. Alternativt skal det anføres meget klart, at der er tale om fotos af forskellige kyststrækninger, men hvorfor så tage fotodokumentationen med, hvis den ikke direkte kan sammenlignes?”
Der indføres et lokalcenter i kommuneplanændringen uden at ejeren af grunden spørges.

Manglende korrekthed
Endelig udarbejdes et lokalplansforslag, der uden forklaring indeholder overtrædelser af gældende regler om højde på bygning i skel på tre meter og længde på bygning i skel.
”Lokalrådet har som følge af den manglende korrekthed, fortielser, udeladelser og manglende korrekt sagsfremstilling mistet tilliden til, at der i fagforvaltningen er et ønske om at gennemføre de nødvendige sagsbehandlinger, så der gives borgerne en ærlig og reel mulighed for at deltage i sagsbehandling på et korrekt grundlag og samtidig give Plan- & Miljøudvalgets medlemmer de rigtige oplysninger, så de får et korrekt grundlag at træffe beslutninger på,” slutter rådet.

Tekst: Finn Arne Hansen
Illustration: arkitektladen A/S

Tekst:
Top