Fovrfeld Enge for kvier eller boliger

Har boliger her nogen fremtid? Og kan en skulpturpark på Mågehøjen både skabe synergi mellem bydelene og skaffe turister til byen?

Hent forkortet artikel som PDF her

UDVIKLING – Tanken om en skulpturpark på Mågehøjen stammer fra tidligere direktør for Esbjerg Kunstmuseum, Peter Meyer som sammen med tidligere turistchef i Esbjerg, Lise Retbøll, gav tankerne grobund for nogle år siden.
Selv om Peter Meyer for længst er flyttet fra byen, og Lise Retbøll nu sidder med det ene ben som centerchef i Sædding Centret og det andet som formand for Sædding-Fovrfeld Lokalråd, har de to idémagere stadig ofte kontakt og udveksler visioner om Esbjergs mange muligheder.

Skulpturplaner
Senest blev skulpturtankerne igen aktuelle, da politikerne i vinter drøftede et oplæg om boliger i Fovrfeld Enge på stykket ud mod Hjertingvej, hvor kreaturerne nu går – altså mellem bækkens udløb og Tarphagevej.
Teknik og Byggeudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2021 at etablere en trafikhelle ved Gravlundsvej udmunding i Hjertingvej for at skabe bedre og lettere overgang for de mange borgere som kommer fra byen og skal til Esbjerg Strand. ”Og sikrer sammenhæng til eksisterende stier mellem Esbjerg Strand, herunder det nye projekt ”Aqtiv i Esbjerg Strand”, Mågehøj, Tovværksområdet, Stadion, Campus og Vognsbølparken. Mod Mågehøj/Tovværksområdet tilsluttes overgangen de eksisterende og planlagte stianlæg således, at der opnås en god sammenhæng til eksisterende stier og til Vognsbøl Engvej.” Vedtagelsen af helleanlægget gled siden glat igennem Økonomiudvalget den 22. marts og sidst i Byrådet den 1. marts.

Attraktive boliger
Visionerne for hele området (inkl. Fiskeri- og Søfartsmuseets oplæg for overdækning af Sædding Strandvej) er altså store, og der er ingen tvivl om, boliger på engstykket, med udsigt over digekronen til Esbjerg Strand, Fanø, Indsejlingen og Ho Bugt vil være særdeles attraktive i samspil med de øvrige planer.
Avisen satte sig derfor i sommervarmen for at undersøge, om der virkelig kunne være grundlag for at skabe den meget omtalte fortætning af byen, ved at knytte Vesterbyen bedre sammen med Sædding-Fovrfeld i kraft af boliger på det endnu fredede engstykke, hvor mange ældre borgere stadig husker de 15 sorte feriehuse og marketenderiet, inden alt – efter en årrække som husvildeboliger – blev jævnet med jorden i 70erne.

Historie og udvikling
Første stop på, hvad der skulle vise at blive en længere rejse, måtte være en opringning til Peter Meyer, som velvilligt besvarede spørgsmålet om, hvor skulpturerne skulle komme fra. Tanken var umiddelbart, at der rundt omkring, både inden- og udenlands står mange skulpturer gemt / glemt / fjernet, men som alligevel tegner et billede af både historie og udvikling, og dermed fortjener en bedre plads i folks bevidsthed. Disse skulpturer kunne samles ét sted, og dermed i sig selv være en attraktion for byen. I øvrigt henviste den gode Peter Meyer til Lise Retbøll og Sædding-Fovrfeld Lokalråd for yderligere beskrivelse af tankerne bag projektet.

Trafikhelle
Som tidligere nævnt er Lise Retbøll også formand for Lokalrådet, hvis østlige afgrænsning egentlig er Fovrfeld Bæk, så her var en oplagt lejlighed for at slå to fluer med ét smæk. Lokalrådet stillede da også velvilligt op til at diskutere tankerne om såvel skulpturpark som boliger i engene.
Det blev en noget længere samtale med mange emner hen over bordet.
Lad os begynde med SkulpturParken, som alle kan se det fornuftige, og hvor lokalrådet længe har været i positiv dialog med såvel Esbjerg Kommune som fonde, der kan se idéen i, at bevare mange af de historiske minder, så besøgende både kan få en forklaring på hvorfor skulpturerne oprindeligt blev opstillet – og lige så vigtigt, hvorfor de senere er fjernet. Ofte har det jo være at politiske, religiøse eller kulturelle årsager.
Når nu lokalrådet alligevel var samlet, blev der også lige plads og tid til en kommentar om den påtænkte trafikhelle ved Gravlundsvejs udmunding i Hjertingvej.
Hvis hellen er tiltænkt rollen som en hjælper for dem mange bløde trafikanter kan krydse Hjertingvej og komme sikkert til Esbjerg Strand og videre ud frygter man, trafikken på tværs af vejen vil give mærkbare kødannelser på vejstykkerne inde fra lysreguleringen ved Grådybet og ude fra rundkørslen, hvor H.E. Bluhmes vej udmunder i Hjertingvej.

Tunnel i stedet
I stedet har lokalrådet foreslået politikerne og forvaltningen at etablere en tunnelforbindelse under Hjertingvej fra Mågeparken og over til Olievej, hvorfra der er let adgang for både gående og cyklende til strandarealerne.
Samtidig kunne lokalrådet kun opfordre til, det p.t. skrinlagte projekt med den store helhedsplan for forskønnelse af Fovrfeld Enge bliver prioriteret højt af et nyt byråd efter kommunalvalget i november.
Dermed nåede vi så til Fovrfeld Enge.
Skulle arealet mon så kunne udstykkes til attraktive ejerboliger, som led i at tiltrække attraktive og højtlønnede skatteborgere til byen? Eller ville det være en oplagt mulighed med almennyttige boliger, så folk med mere almindelige indtægter – også – kunne få en mulighed for at se lidt vand fra terrassen?

Grønt areal
Også her var lokalrådet klar i spyttet. Fredningen af arealet bør bevares, da engene indgår i Den grønne Ring om Esbjerg. Desuden var det opfattelsen, at bundforholdene gør, der skal rammes spuns ned, som alle vist endnu husker lyden af fra begyndelsen af Esbjerg Strand-projektet. For at få kig over digekronen til stranden, vil højden på husene yderligere blive mindst 2-3 etager høje – og der vil næppe være stor interesse for at bo i de nederste etager.

Området set fra Fovrfeld Bæk mod Tarphagevej.

Men de almennyttige boliger
Kunne et boligselskab mon være interesseret i at stå for opgaven?
Turen gik derfor endnu en gang til den indre by, hvor direktør for Boligforeningen Ungdomsbo, Flemming Agerskov Christensen meget hurtigt kunne melde et klart og tydeligt ”ja tak!” ud.
Boligforeningen er i løbende dialog med kommunen om nye udbygningsplaner og altid parat, når nye muligheder viser sig for attraktive placeringer af almene boliger, til en fornuftig pris. I Sæddingområdet er Ungdomsbo i forvejen repræsenteret med områderne vest for Sædding Centret, og går i løbet af efteråret i gang med at bygge hele 32 tæt-lave familieboliger på det nye Kystvænget, som HjertingPosten allerede beskrev før sommeren.

Nu måtte nogle politikere på banen.
Lidt research i gamle referater fra kommunens fagudvalg viste dog hurtigt, at mulighederne allerede havde set dagens lys for fire år siden, da Dansk Folkepartis gruppeformand, Olfert Krog fremlagde tankerne om etageboliger, og måske endda et nyt kunstmuseum på arealet. Siden har tankerne jævnligt været drøftet, og i maj måned i år har borgmesteren ligefrem udtrykt sig positivt og kaldt tankerne både interessante og spændende.
Konklusionen på sommerens samtaler om Skulptur-Måge-Park og Fovrfeld Enge ser derfor umiddelbart ud til, både at må være et klart og bragende Måske til noget – og et lige så klart Nej Tak til noget andet, så afslutningen på denne artikels overskrift bliver jo nok Kvier.

Tekst og dronefoto: Claus Brinch-Danielsen

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top