Fredningen af Marbæk vil ske i et fællesskab med DN

På en skøn sommerdag hersker der ren idyl i Marbæk plantage. Nu fredes området i form af en tilstandsfredning.

Byrådet vedtog mandag den 4. december at rejse en sag om tilstandsfredning

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

FREDNINGSSAG – Esbjerg Kommune vil rejse en fredningssag om Marbæk plantage sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Det blev besluttet på byrådsmødet mandag den 4. december. Det bliver en tilstandsfredning.
Fredningen bliver helt anderledes og med meget færre træfældninger end den, DN forsøgte at rejse uden kommunen, blandt andet ved at holde et næsten hemmeligt ’offentligt møde’ sammen med Fredningsnævnet for Sydjylland på Hjerting Badehotel, afsløret af Hjerting Posten. Det medførte blandt andet et protestmøde i Hjerting, der sprængte alle rammer. Her var ’rewilding’ det store emne. Det er sparket til hjørne i to år i det ny fredningsforslag.
Senere har der i august 2022 været et offentligt og meget vellykket møde på Myrthuegård. Der kom langt flere borgere end ventet.
Det to parter har lært meget af den voldsomme debat, der har været i medierne og de såkaldt sociale medier. De har blandt andet allieret sig med tidligere plantør Claus Løth og vores klummeskribent, biologen, forfatteren og Marbæk-specialisten Carsten Mathiasen, kan man læse i sagsakterne. De to har gennemlæst og kvalitetssikret det materiale, der er blevet brugt i fredningssagen.

Naturnær skovdrift
Formålet med fredningen beskrives således:
”Formålet med fredningen er bl.a. at bevare og forbedre de biologiske værdier, med særlig vægt på at bevare og øge biodiversiteten og med særligt fokus på at sikre sammenhæng i lysåbne næringsfattige naturtyper. Dertil kommer at der skal ske en naturfremmende forvaltning af skovområderne. Fredningsforslaget indeholder derfor bestemmelser om at skovene skal drives efter principperne om naturnær skovdrift med større indslag af løvtræer og dødt ved og der kan kun fjernes skov, hvis det er for at skabe korridorer til sammenbinding af lysåbne naturarealer. De arealer, der på nuværende tidspunkt er kortlagt som habitatskov, samt en buffer omkring dem, er foreslået udlagt til urørt skov. På sigt betyder dette, at habitatskovnaturtyperne kan udvides og de lysåbne habitatnaturtyper kædes sammen og bliver derved mere robuste. Samtidig rummer fredningsforslaget en række bestemmelser om bevaring af området og om arealernes drift og anvendelse f.eks. i § 4 hvor der bl.a. opsættes et forbud mod gødskning, omlægning og anvendelse af pesticider, og hvoraf det fremgår, at der skal udlægges urørt skov. Fredningsforslaget indeholder desuden bestemmelser om, at plejemyndigheden skal udarbejde en plejeplan for hele det fredede område, og at driften af skov- og naturarealer inden for Natura 2000-området skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Natura 2000-plan og deraf følgende kommunale og statslige handleplaner.”
Man kan hente hele fredningsforslaget på kommunen hjemmeside, og på hjertingposten.dk kan man finde vores tidligere artikler om sagen. Brug blot søgefeltet oppe til højre og skriv Marbæk.
Fredningssagen går nu videre til Fredningsnævnet for Sydjylland.

Tekst: Finn Arne Hansen
Arkivfoto: Hjerting Posten

Tekst:
Top