Esbjerg Kommune trækker en streg i skellet

GRÆNSEVAGT – Skel – skel ikke? Tilladelse – eller tilgivelse? Det er sagen sat på spidsen af en skelpæl, hvor Esbjerg Kommune nu vil forsøge at finde balancen mellem konduite og klare grænser.

Sagen er egentlig simpel nok: Nogle private grundejere rundt om i kommunen har – bevidst eller ubevidst – bredt sig lidt for meget, så de – mere eller mindre åbenlyst – benytter noget af kommunens areal udenfor deres egen matrikel og skelgrænse.

Fanget på luftfoto

I en konkret sagsoversigt med luftfotos viser forvaltningen også et par overskridelser her fra området. Det drejer sig bl.a. om terrasser i træ eller sten, der er opført udover skel, og f.eks. en trætrappe ned over offentlig strand.

En generel problemstilling, som Esbjerg deler med mange andre kommuner, men flere aktuelle sager kalder nu på mere konkrete retningslinjer for håndteringen. Derfor behandlede Teknik & Byggeudvalget før jul sagen, hvor forvaltningen opstillede tre forskellige muligheder:

Enten bringes den ulovlige anvendelse til ophør ved, at grundejeren rømmer området indenfor en fastlagt frist. Eller grundejeren kan alternativt enten leje eller købe arealet.

Forvaltningen fraråder dog de to sidste muligheder, da det vurderes at ’kunne påvirke antallet af skeloverskridelser i uheldig retning’, som det formuleres.

Med andre ord: Det kunne risikere at udvikle sig til et ’tag-selv-bord’, hvor man tager først – uden at spørge – og betaler bagefter.

Teknik & Miljø-afdelingen peger også på, at uretmæssig råden over kommunalt areal har det med at ’sprede’ sig til naboerne.

Derfor indstillede forvaltningen, at der bliver indført nogle generelle retningslinjer, som sikrer ensartet behandling af alle syndere, og det blev vedtaget af udvalget.

 

Ens regler for skelsyndere

  • Alle skeloverskridelser behandles lige og ens, uanset geografisk placering, værdi af anlæg, grundejers udgift til opførelse og efterfølgende fjernelse
  • Overskridelser rømmes som udgangspunkt med en frist på 3-9 mdr., afhængig af overskridelsens karakter
  • Arealer sælges eller udlejes som udgangspunkt ikke
  • Sagerne håndteres efterhånden, som de opdages

Tekst:
Top